Privacyverklaring Boxss

(L. van Loosbroek; Box Oss B.V.: hierna ‘Boxss’)
Datum laatste wijziging: 30 mei 2018

Boxss, met vestigingen in Oss en in Apeldoorn, ontzorgt je met de beste oplossing voor een betaalbare prijs. Dat doen we met een aantal unieke boxconcepten en een klantgerichte instelling:

– Box-for-You
– Box-to-Go
– Box-to-Stay
– Box-to-Save
– Self storage
– Inboedelopslag
– Meubelopslag

 

Persoonsgegevens

Boxss gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. Jouw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met jouw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Boxss verkrijgt persoonsgegevens doordat jouw persoonsgegevens aan Boxss verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan Boxss jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Wij vragen in ieder geval jouw naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, documentnummer van je legitimatiebewijs en rekeningnummer.

Grondslagen

Boxss verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een met jou gesloten overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Doeleinden

Boxss verwerkt jouw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

– het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst;
– het onderhouden van contact;
– een goede en efficiënte dienstverlening;
– beheer van het cliëntenbestand;
– facturering;
– verbetering van de dienstverlening;
– rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening;
– nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

In het kader van dienstverlening kan Boxss persoonsgegevens uitwisselen. Boxss kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt, maar alleen ingeval dit noodzakelijk is ter uitvoering van jouw opdracht. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken op grond van de voornoemde doeleinden.

Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Boxss aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Boxss zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

 

Bewaren persoonsgegevens

Boxss zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In het kader van de wettelijke bewaarplicht, bewaart Boxss jouw persoonsgegevens na sluiting van jouw dossier zeven jaar.

 

Indien je Boxss een sollicitatie toestuurt, bewaart Boxss jouw gegevens vier weken wanneer er geen gesprek/indiensttreding volgt.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Boxss vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Boxss passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Social media

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Youtube en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Youtube en Facebook om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Jouw rechten

Je heeft het recht om aan Boxss een verzoek te doen tot inzage in jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan:

Boudewijn Bal
E-mail: Boudewijn@Boxss.nl
Telefoon: 0412-648950

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij jou om je bij indiening van het verzoek te identificeren. Je dient bij jouw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boxss, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens

BOXSS Self-Storage

Bezoek- / vestigingsadres Oss
Gasstraat Oost 40
5349 AV Oss

Vestigingsadres Apeldoorn
Zwaansprengweg 16
7332 BE Apeldoorn

 Telefoon: 0800 888 2222
E-mail: info@boxss.nl
Website: https://boxss.nl

 Boxss kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.